Správne poplatky pri prepise, prihlásení alebo odhlásení aut

19.10.2012 11:45

 

I. poplatky na obvodnom úrade

Pred úkonmi, ktore sa týkajú prihlásenia vozidla je potrebné aby dovezené vozidlo bolo typovo schválené prislušným Obvodným úradom. Poplatok pri ES typovom schválení osobného motorového vozidla je 106 EUR (3193,- Sk)

II. poplatky na dopravnom inšpektoráte

Od poplatku podľa týchto položiek je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.

Zápis prvého držiteľa (v SR) motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie, , ak je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane vydania týchto dokladov
 
33 EUR

Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon motora :

nad 80 kW do 86 kW.........................................................167 €
nad 86 kW do 92 kW.........................................................217 €
nad 92 kW do 98 kW.........................................................267 €
nad 98 kW do 104 kW.......................................................327 €
nad 104 kW do 110 kW.....................................................397 €
nad 110 kW do 121 kW.....................................................477 €
nad 121 kW do 132 kW.....................................................657 €
nad 132 kW do 143 kW.....................................................787 €
nad 143 kW do 154 kW.....................................................957 €
nad 154 kW do 165 kW..................................................1 157 €
nad 165 kW do 176 kW..................................................1 397 €
nad 176 kW do 202 kW..................................................1 697 €
nad 202 kW do 228 kW..................................................2 047 €
nad 228 kW do 254 kW..................................................2 467 €
nad 254 kW ......................................................................2 997 €
   
Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov
 
33 EUR
Pridelenie evidenčného čísla - EČ a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku
 
16,50 EUR/ kus
Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je držiteľom motorového vozidla osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ ZŤP alebo ZŤP-S, alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím
 
1,50 EUR
Podanie žiadosti o trvalé vyradenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla z evidencie
 
1,50 EUR
Zápis zmeny v dokladoch
 
4,50 EUR
Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú tabuľku
 
16,50 EUR/ kus
Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom, za každú tabuľku
 
33 EUR
Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku
 
165,50 EUR/ kus
Odhlásenie vozidla v pôvodnom okrese, pri prepise vozidla do iného okresu
 
0 EUR
Vydanie preukazu (osvedčenia o evidencii), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka
 
5 EUR
Vydanie preukazu (osvedčenia o evidencii) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie o evidencii, osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka
 
16,50 EUR
Vydanie preukazu (osvedčenia o evidencii) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie o evidencii, osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch
 
33 EUR

zdroj: minv.sk