Zmluvné podmienky

1)    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Zákazník uskutočnením záväznej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s Obchodnými podmienkami pre dodanie tovaru tak, ako to určil predávajúci. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné.

2)    OBJEDNANIE TOVARU

Ponúkame Vám otváraciu dobu 24 hodín denne pri nakupovaní v našom internetovom obchode priamo z vaše ho domova.
Vybraný tovar môžete objednať pomocou nákupného košíka, a  e-mailu.

Zákazník musí v objednávke presne a pravdivo uviesť adresu doručenia , prípadne iné kontaktné údaje. Objednávky uskutočníte tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne prejdete k pokladni, kde si zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky dostanete kópiu objednávky e-mailom. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný e-mailom, prípadne telefonicky.

3)    POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka uskutočnená zákazníkom e-shopu www.olejfan.sk je prijatá do 24 hodín od podania a následne je kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci e-mail. V deň, kedy je tovar expedovaný, je o tejto skutočnosti kupujúci informovaný. V prípade, že k odoslaniu tovaru z nejakého dôvodu nedôjde, bude zákazník bezodkladne kontaktovaný správcom e-shopu.

4)    DODACIE PODMIENKY

Tovar je Zákazníkovi dodaný  kuriérom, alebo ho prevezme osobne na prevádzke Predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v objednávke. Ak si Zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené jednorázovo, pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou. Tovar bude dodaný v termíne určenom pri každom výrobku (dodacia lehota). Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude Zákazník včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom . Ďalej predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Predávajúci tovar odovzdáva v originálnom neotvorenom balení. Zákazník sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar.

 

7) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Poškodenú zásielku je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní. Dodaný poškodený tovar alebo ne kompletnú zásielku je potrebné reklamovať ihneď po zistení chyby - najlepšie telefonicky alebo e-mailom (olejfan@gmail.com). Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša Zákazník. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú dopravné poplatky. V prípade, že dodaný tovar nevyhovuje, môže sa do 14 dní odo dňa prevzatia bez udania dôvodu vrátiť a kupujúcemu sa najneskôr do 15 dní uhradí plná cena výrobku. Podmienkou pre vrátenie peňazí je, že tovar nesmie byť mechanicky alebo inak poškodený a musí byť v pôvodnom neotvorenom balení. Predávajúci takúto skutočnosť preverí až po prevzatí vrátenej zásielky a cenu tovaru uhradí prevodom na účet Zákazníka. Predávajúci neuhradí cenu vráteného tovaru formou dobierky. Reklamácie sa zasielajú na adresu uvedenú v kontaktoch , resp. osobne. Je potrebné priložiť sprievodný list s údajmi objednávky (číslo objednávky, alebo faktúry) a uviesť, či Zákazník praje tovar vymeniť alebo vrátiť peniaze (v tomto prípade treba uviesť aj číslo účtu) .

 

Reklamácia tovaru v zaručenej dobe: Zákazník má právo no záruku podľa Občianskeho zákonníka.Záručnú reklamáciu na náhradne diely uznávame len ak daný diel bol zamontovaný v odbornom servise a ak zákazník k reklamácii priloží montážny list a technický preukaz vozidla (kópie).Na ostatný tovar platí bežná záruka, podla charakteru tovaru.


8) Osobné údaje a ich použitie

Pre poskytovanie služieb internetového obchodu potrebuje predávajúci evidovať základné informácie o kupujúcom.Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č122/2013Z.z, ochrane osobných údajov.

Predstavujúci zhromažďuje a ukladá na servery údaje: meno a priezvisko, dodaciu adresu, email, telefonický kontakt. V prípade, že ide o podnikateľov tak aj fakturačné údaje: názov meno, adresa sídlo, IČO, DIČ, A IČ DPH. Účelom je jednoduchšie objednávanie: uloženie adresy, fakturačnej adresy fakturácia a účtovníctvo.Osobné údaje Zákazníka sa nezverejňujú, nesprístupňujú, neposkytujú žiadnym iným subjektov s výnimkou doručovateľskej službe, kvôli adrese dodania objednávky. Tento údaj je však poskytnutý jednorázovo, iba na vybavenie konkrétnej objednávky.

Zákazník udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov registráciou: meno, email, telefónne číslo a zaslaním objednávky adresy, fakturačné údaje za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy.Kupujúci zvolí možnosť zasielania reklamných oznamov, súhlasí so spracúvaním emailovej adresy na tento účel. Zasielanie reklamných správ sa dá kedykoľvek bezplatne zrušiť telefonicky alebo emailom.V súlade s §28 zákona má Kupujúci právo požadovať informáciu o spracovaní osobných údajov a zoznam spracúvaných osobných údajov právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov právo na likvidáciu osobných údajov,ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívanie osových údajov na marketingové účely.

Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu. Neposkytuje ale žiadne takéto informácie tretím stranám, alebo verejnosti v podobe v ktorej je možné identifikovať zákazníka.